Virtuaalitodellisuus kuntoutuksen tukena
Kuntoutuksen tueksi tarvitaan erilaisia motivoivia ja kuntoutujan tarpeiden mukaan muokattavia työkaluja. Erityistä kiinnostusta ovat herättäneet uudet mobiilivirtuaalilasit, jotka ovat helposti liikuteltavia ja käyttöönotettavia.

Haas­tee­na on kui­ten­kin kun­tou­tuk­seen sovel­tu­vien sovel­lus­ten löy­tä­mi­nen. Kau­pal­li­sia sovel­luk­sia ei pys­ty juu­ri­kaan muok­kaa­maan kun­tou­tu­jan mukaan esi­mer­kik­si puo­lie­rot huo­mioi­den.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­kees­sa kehi­te­tään ja pilo­toi­daan kun­tou­tusa­lan ammat­ti­lais­ten tar­ve­ku­vauk­seen perus­ta­va yksin­ker­tai­nen peli, joka on sää­det­tä­vis­sä eril­li­ses­tä vali­kos­ta eri­lai­sil­le kun­tou­tu­jil­le. Pelis­sä tera­peu­tin roo­li on kes­kei­nen, sil­lä juu­ri tera­peut­ti sää­tää pelin kun­tou­tu­jan tavoit­tei­den ja kyky­jen mukai­ses­ti.

Pelin aika­na pelaa­jal­la on kädes­sään punai­nen ja sini­nen kapu­la ja edes­sään on sei­nä, johon syt­tyy punai­sia ja sini­siä valo­ja. Valot pitää sam­mut­taa osu­mal­la oikean väri­sel­lä kapu­lal­la oikean väri­seen valoon. Tera­peut­ti voi sää­tää sekä valo­jen esiin­ty­mis­ti­heyt­tä (miten pit­kään valo palaa ja mil­loin seu­raa­va valo ilmes­tyy) sekä nii­den esiin­ty­mis­paik­kaa, mää­rää ja kokoa. Lisäk­si voi­daan sää­tää pelin kes­toa.

Pelien sisäl­lön ja asiak­kaan mukaan sää­det­tä­vien omi­nai­suuk­sien vali­koin­nis­sa tar­vi­taan kun­tou­tusa­lan asian­tun­ti­joi­ta. Täs­sä pilo­tis­sa asian­tun­te­mus­ta tuo­vat Fysio­täh­den ammat­tiai­set, jot­ka myös tes­taa­vat kehi­tet­tä­vää sisäl­töä omis­sa pal­ve­luis­saan.

Peliin tul­laan raken­ta­maan tal­len­nus­mah­dol­li­suu­det pelaa­ja­koh­tai­sil­le ase­tuk­sil­le sekä peli­tu­lok­sil­le. Lisäk­si pelis­tä tul­laan teke­mään gra­fii­koil­taan eri­lai­nen ja muun­nel­ta­va, jot­ta se moti­voi­si mah­dol­li­sem­man monia käyt­tä­jiä (muu­ta­ma tee­ma, jois­ta käyt­tä­jä voi vali­ta mie­lei­sen­sä). Lisäk­si peliä kehi­te­tään jat­ku­vas­ti pilo­toin­nis­sa saa­tu­jen ehdo­tus­ten mukai­ses­ti.