Kävelyrobotin käytön oppimisella fysioterapeuttien teknologiaosaaminen nousuun
Satakunnan ammattikorkeakoululla toteutettiin helmikuussa 2020 valmennus Indego exoskeleton ‑kävelyrobotin käyttämisestä.

Val­men­nus jär­jes­tet­tiin kokei­lu­muo­toi­se­na haluk­kail­le fysio­te­ra­peu­teil­le lai­tok­sis­sa, joi­den kans­sa on teh­ty yhteis­työ­tä exos­ke­le­to­nin osal­ta aiem­min­kin. Kokei­lus­ta saa­dun koke­muk­sen ja palaut­teen perus­teel­la val­men­nus­ta voi­daan toteut­taa isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa jat­kos­sa.

Fysio­te­ra­peu­tit tutus­tui­vat val­men­nuk­sen teo­riao­suu­teen Mood­le-verk­ko-oppi­mi­sym­pä­ris­töön lada­tun mate­ri­aa­lin avul­la ennen käy­tän­nön har­joit­te­lua. Käy­tän­nön val­men­nus oli tar­koi­tus toteut­taa 3 x 2,5 h set­tei­nä, mut­ta pie­nel­lä osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä har­joit­te­lu ete­ni nopeam­min ja toteu­tui 2 x 2,5 h. Käy­tän­nön har­joit­te­lus­sa tera­peu­tit pää­si­vät myös itse käve­le­mään käve­ly­ro­bo­tin kans­sa.

Val­men­nuk­seen osal­lis­tui 4 fysio­te­ra­peut­tia, 2 kum­paan­kin käy­tän­nön har­joit­te­lu­jak­soon. Palau­te tera­peu­teil­ta oli erin­omai­nen. Val­men­nus­ma­te­ri­aa­li oli sopi­va ja hyö­dyl­li­nen, opas­tus sel­ke­ää ja ymmär­ret­tä­vää. Val­men­nuk­sen jäl­keen tera­peu­tit pys­ty­vät arvioi­maan asiak­kai­den­sa sovel­tu­vuu­den exos­ke­le­ton har­joit­te­luun kri­tee­rien mukai­ses­ti ja ymmär­tä­vät lait­teen sää­tö­mah­dol­li­suu­det käve­lyn avus­ta­mi­ses­sa.

Kom­ment­te­ja palaut­teis­sa: ”Sel­keäs­ti opas­tet­tu asiat.” ”Pal­jon käy­tän­töä.”