Tutkimustietoa Indego exoskeletonin käytöstä
Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti kaksiosainen tutkimuksen Indego exoskeleton ‑kävelyrobotin käytöstä syksyllä 2019.

Ensim­mäi­sen osan tar­koi­tuk­se­na oli tuot­taa tie­toa fysio­te­ra­peut­tien käyt­tö­ko­ke­muk­sis­ta ja hei­dän koke­mas­taan lait­teen käy­tet­tä­vyy­des­tä kyse­ly­tut­ki­muk­sen avul­la. Kyse­ly lähe­tet­tiin kah­teen kun­tou­tus­lai­tok­seen, jois­sa Inde­go­ja on ollut käy­tös­sä Suo­mes­sa pisim­pään.

Tulos­ten perus­teel­la käve­ly­ro­bo­tin käy­tön opet­te­lu ja käyt­tä­mi­nen eivät tera­peut­tien mie­les­tä ole vai­ke­aa. He ovat tyy­ty­väi­siä lait­tee­seen moni­puo­li­sen tera­pian työ­vä­li­nee­nä ja suo­sit­te­le­vat sen käyt­töä muil­le­kin tera­peu­teil­le arvo­sa­nal­la 8,3/10.

Toi­ses­sa tut­ki­muso­sios­sa tar­koi­tuk­se­na oli sel­vit­tää, kuin­ka neu­ro­lo­gi­nen kun­tou­tu­ja oppii käve­le­mään Inde­gon avus­tuk­sel­la, mitä vai­ku­tuk­sia 8 vii­kon har­joit­te­lul­la on käve­ly- ja toi­min­ta­ky­kyyn sekä mil­lai­se­na kun­tou­tu­jat koke­vat lait­teen käy­tön. Vii­si tois­puo­lei­ses­ti hal­vaan­tu­nut­ta kun­tou­tu­jaa oppi kah­den har­joit­te­lu­ker­ran aika­na käve­le­mään vähin­tään 10m lait­teen ja 2 tai 3 tera­peu­tin avus­ta­ma­na.

8–16 har­joit­te­lu­ker­ran jäl­keen kol­men kun­tou­tu­jan käve­ly­no­peus ilman lai­tet­ta lisään­tyi 10m käve­ly­tes­tin perus­teel­la ja nel­jän käve­ly­mat­ka pite­ni 6min käve­ly­tes­tin perus­teel­la. Kun­tou­tu­jat koki­vat lait­teen käy­tön ja sil­lä har­joit­te­lun miel­lyt­tä­vä­nä sekä tur­val­li­se­na.

Tut­ki­muk­sen tulok­set rapor­toi­daan jul­ki­ses­ti kevään 2020 aika­na ja tulok­sis­ta tuo­te­taan artik­ke­li myös kan­sain­vä­li­seen jul­kai­suun.