Ohjelmistoprojektilla visualisoidaan anturin tuottamaa dataa
Satakunta DigiHealth ‑hankkeessa Tampereen yliopisto ja Sataedu kehittävät yhdessä MeWet-kotia ohjelmistoprojektin puitteissa.

MeWet ‑kodis­sa on usei­ta antu­rei­ta, joi­den avul­la tule­vai­suu­des­sa halu­taan teh­dä havain­to­ja ja pää­tel­miä asuk­kaan hyvin­voin­nis­ta ja toi­min­ta­ky­vys­tä. Ohjel­mis­to­pro­jek­tin tavoit­tee­na on saa­da tuo­tet­tua hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta edus­ta­val­le käyt­tä­jäl­le näky­miä ja herät­tei­tä, joi­den avul­la käyt­tä­jä voi teh­dä joh­to­pää­tök­siä hoi­to­työn tai avun tar­joa­mi­ses­ta asuk­kaal­le. Tavoit­tee­na on myös tukea asuk­kaan toi­min­ta­ky­kyä ja itse­näis­tä asu­mis­ta. Esi­mer­kik­si mikä­li kerä­tyn tie­don perus­teel­la havai­taan, että talos­sa ei ole käy­tet­ty vet­tä, jää­kaa­pin ovea ei ole avat­tu, tai lii­ke­tun­nis­ti­met eivät ole tun­nis­ta­neet lii­ket­tä huo­neis­tos­sa tiet­tyyn aikaan, voi­daan pää­tel­lä, että on syy­tä var­mis­taa asuk­kaan tilan­ne hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Tam­pe­reen yli­opis­ton ohjel­mis­to­pro­jek­tiin osal­lis­tuu nel­jä opis­ke­li­jaa Riit­ta Per­nu, Tom­mi Kai­vo­la, Riku Tör­mä ja Ter­hi Vaa­ni­la. Pro­jek­tin tek­ni­se­nä tavoit­tee­na on tuot­taa MeWet ‑kodil­le ns. Proof-of-Concept peri­aat­teel­la tuo­tet­tu rat­kai­su, jol­la visua­li­soi­daan käyt­tä­jäl­le antu­rin tuot­ta­maa dataa. Pro­jek­ti toteut­taa yhden antu­rin tuot­ta­man datan visua­li­soin­nin käyt­tä­jäl­le. Tämän jäl­keen voi­daan visua­li­soin­ti toteut­taa muil­le auto­maa­tio­jär­jes­tel­mäs­sä kiin­ni ole­vil­le antu­reil­le.