Keski-Satakunnassa optimoitua terveydenhoitoa TOP100-projektissa
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on yhteistyössä Predicell Oy:n ja Prizztech Oy:n kanssa käynnistänyt TOP100-projektin, jossa asiakkaalle luovutetaan valittuja sensoreita hyvinvoinnin seurantaan, ja tieto analysoidaan Predicell Oy:n kehittämässä tekoälypalvelussa.

Sen­so­rit voi­vat olla puet­ta­va ja asiak­kaan muka­na kul­ke­va äly­kel­lo sekä vuo­de­sen­so­ri. TOP100-pro­jek­ti toteu­te­taan osa­na Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta.

Syn­ty­nyt­tä tie­toa hyö­dyn­ne­tään Kes­ki-Sata­kun­nan ter­vey­den­huol­lon tehos­te­tus­sa koti­kun­tou­tus- ja arvioin­ti­tii­mis­sä sekä alu­een koti­hoi­dos­sa ja tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä. Asiak­kaal­le TOP100-pal­ve­luun liit­ty­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta.

- Mei­tä kiin­nos­taa, voi­daan­ko käy­te­tyil­lä sen­so­reil­la saa­da lisäin­for­maa­tio­ta, mikä tavan­omai­siin toi­min­ta­mal­lei­him­me ja havain­noin­ti­ta­poi­him­me ver­rat­tu­na toi­si lisä­hyö­tyä ja/tai apua asiak­kai­dem­me hoi­toon, tote­aa Kes­ki-Sata­kun­nan ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män koti- ja lai­tos­hoi­don ylil­lää­kä­ri Ter­hi Holms­töm.

- Olem­me nöy­rän kii­tol­li­sia Kes­ki-Sata­kun­nan ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män näke­myk­sel­li­syy­des­tä ohja­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja datal­la ohja­tus­ti. Mene­tel­mä mah­dol­lis­taa pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lun asia­kas­kes­kei­ses­ti ja mah­dol­lis­taa yksi­löl­li­set tar­peet par­haal­la taval­la huo­mioi­van hoi­don ja pal­ve­lun enna­koi­den, sum­maa Pre­dicell Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Kui­va­lai­nen.

Kes­ki-Sata­kun­nan ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä toi­mii Har­ja­val­lan ja Koke­mäen kau­pun­kien sekä Eura­joen ja Nak­ki­lan kun­tien alu­eel­la. Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa Prizz­tec­hin lisäk­si Tam­pe­reen yli­opis­ton Porin yksik­kö, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Satae­du ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.