Ikääntyneiden kokemuksia Pepper-humanoidirobotista

Peper-huma­noi­di­ro­bo­tis­ta saa­tui­hin koke­muk­siin voit tutus­tua Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun jul­kai­suar­tik­ke­lis­sa: Older adults’ expe­riences with Pep­per huma­noid robot. Artik­ke­li löy­tyy The­seuk­ses­ta osoit­tees­ta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002074828. Aihee­seen voi myös tutus­tua artik­ke­lis­sa Vink­ke­jä sote-alas­ta kiin­nos­tu­neil­le ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jil­le!