Satakunta DigiHealth ‑hanke tarjoaa mahdollisuuksia teknologioiden suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun aidoissa asiakasympäristöissä.

Hank­kees­sa kehi­tet­tä­vien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tar­koi­tuk­se­na on edis­tää asiak­kai­den hyvin­voin­tia, toi­min­ta­ky­kyä ja ter­veyt­tä sekä luo­da uusia työ­vä­li­nei­tä sote-alan hen­ki­lös­töl­le. Hank­kees­sa teh­dään myös tut­ki­mus­ta uusien tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja vai­kut­ta­vuu­des­ta.

Hank­keen pää­mää­rä­nä on lisä­tä tek­no­lo­giao­saa­mis­ta ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la sekä paran­taa sote-pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuut­ta, laa­tua ja asia­kas­ko­ke­mus­ta.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke toteu­te­taan ajal­la 1.1.2019–31.8.2022. Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.